top of page

UAVHENGIG KONTROLL

Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger setter krav til gjennomføring av uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder. Dette gjelder ved søknad om nybygg, eller ombygging av eksisterende bygninger. 

Reglene om uavhengig kontroll er gitt i plan- og bygningsloven (pbl.) kap. 24 og byggesaksforskriften (SAK10) kap. 14. Det følger av pbl. § 24-1 at det skal gjennomføres uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder i et tiltak. Hva som anses som viktige og kritiske områder er nærmere regulert i SAK10 § 14-2 første og annet ledd. I tiltaksklasse 1 er det først og fremst krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger. Arbeid på våtrom i eksisterende bygning er søknadspliktig når brannskille brytes. Kravet om kontroll gjelder også for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

Vi hjelper dere med:

  • VÆRE ANSVARLIG KONTROLLERENDE FORETAK

  • VÅTROM (I BOLIGER)

  • LUFTTETTHET (I NYE BOLIGER)

Vi tar på oss oppdag som uavhengig kontrollerende i Namsos og alle kommuner rundt i Nord-Trøndelag

Tiltakshaver har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll. Kontrollen utføres på hensiktsmessige tidspunkt i ulike faser av et byggeprosjekt. Ved avsluttet kontroll skal det leveres kontrollerklæring.

Den som har ansvarsrett for kontroll av lufttetthet, skal kontrollere at tetthetsmåling er gjennomført av utførende. Det skal kontrolleres at tetthetsmålingen er utført i henhold til  NS-EN 13829 og at resultatet av ligger innenfor forskriftskravet i TEK.

Tetthetsmåling vil normalt være den eneste måten utførende selv kan kvalitetssikre at tetthetskravet er oppfylt. Kontrollerklæring for lufttetthet skal foreligge senest ved ferdigattest.

Kontroll av våtrom skal inneholde:

  • Kontroll av plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert

  • Visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk

  • Synliggjøring av eventuell lekkasje fra sisterne ved utløp til gulv

  • Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt

Kontroll av våtrom er i hovedsak kontroll av utførelse. Kontroll av våtrom foretas i utførelsesfasen. Kontrollen bør gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet og før overflatematerialer som fliser, belegg mv. er montert.

Kontrollerklæring for fuktsikring i våtrom skal foreligge senest ved ferdigattest.

 

bottom of page