Teleskoptruck

Teleskoptruck er en meget fleksibel multimaskin som kombinerer egenskapene til en hjullaster med stor rekkevidde.  Bruksområder inkluderer lasting og lossing, løfting av maskiner og utstyr opp og inn i bygg, arbeide på fasader.
Vi har 2 teleskoptrucker i vårt selskap
Vekt  Løftehøyde  Løftekap.  Time pris eks. mva.
 17t.    18,5 lm    4500 kg.   950,-
 14t.  15,5 lm   4000 kg.   850,-Kompaktlaster
 Vekt  Bredde    Høyde    Skuffevol.   Løftekap.   Langtidsleie  Korttidsleie 
 2,5 t.    155 cm   194 cm   ca 500 l.   ca 1400 kg.  NOK 840,-  NOK 1050,- 

Leiepriser
Prisene er basert på normal arbeidstid (1 skift à 8 timer). Som normal arbeidsuke regnes 40 timer per uke og 160 timer per mnd. Leie beregnes fra og med den dag utstyret tas ut fra vårt depot til og med den dagen det er levert tilbake. Alle priser er eks. mva. og forsikring hvis ikke annet er avtalt på forhånd. 
    
Leiekontrakt
Ved alle leieforhold opprettes det en leiekontrakt som inneholder alle leie betingelser med begge parters ansvar, leietaker og utleier. Kontrakten skal underskrives av begge parter ved start av leieforholdet og danner grunn laget for det videre leieforhold.

Fakturering
Ved korte og lengre leieforhold til ukjente kunder betales leien på forskudd og ett depositum fastsatt av Byggingeniør Einar Olsen. Til etablerte leiekunder/kontokunder gjelder avtalt kredittid fra den dag utstyret tas ut av vårt depot.

Legitimasjon
Ved leie til ukjente kreves legitimasjon ved utlevering av utstyret.

Forsikring
Utstyret er forsikret mot ansvar, førerulykke, brann, tyveri og maskinskade. Ved hvert leieforhold kommer et forsikringstillegg på 5 % på leiesummen. Egenandelen ved skade og tyveri er kr. 15.000, , og egenandelen dekkes av leietaker ved skader og tyveri. Dersom skaden er under egenandelens beløp tilkommer denne på oppgjør for det ordinære leieforhold, og dekkes av leietaker.

Leietagers ansvar
Leietaker forplikter seg til å vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henhold til de instrukser gitt av Byggingeniør Einar Olsen AS, og de anvisninger gitt i instruksjons bøker og vedlikeholdsanvisninger som følger med maskin. Videre plikter leietaker kun å benytte utstyret for de arbeidsoppgaver det er beregnet for. Ved innlevering av utstyret skal det være rengjort og i samme stand som ved utlevering. Skader ut over normal slitasje, drivstoff og rengjøring dekkes av leietaker.
Leietaker plikter videre å sørge for at den/de som bruker utstyret har de nødvendige kunnskaper/beviser for å kunne betjene denne typen utstyr.

Reklamasjon
Utleier plikter å levere ut utstyret i forskriftsmessig god teknisk stand. Kontinuerlig vedlikehold foretas av utleier og evt. feil eller mangler må meldes fra til utleier innen 1 dag etter utlevering, ellers anses utstyret å være i forskrifts messig stand ved utlevering. Ved driftsstand på utstyret vil utleier sørge for at reparasjon finner sted snarest mulig. Utleier er ikke i noen tilfeller ansvarlig for evt. tap / andre økonomiske forhold som skjer som følge av driftsstans.

Service og vedlikehold
Inkludert i leiebetingelsene er full service og nødvendig vedlikehold, og dette dekkes innen normal arbeidstid. Daglig service og vedlikehold i leie perioden er leietakers ansvar.


 

Byggingeniør Einar Olsen AS  7800 Namsos   Tlf: 74 28 26 42    Fax: 7282331